Услугите, които предоставя фирмата са свързани с цялостния живот на входа.

Първото нещо е воденето на домова книга, както и изготвяне на правилник на вътрешния ред. Това би осигурило спокойствие на живущите, че за всички важат еднакви правила.

Тъй като хигиената е изключително важна, фирмата осъществява контрол върху месечната санитарна поддръжка.

Също така ако има нужда от ремонт, фирмата планира ремонти, като това включва изготвяне или подбор на оферти, избор на оптималната оферта на изпълнител, договаряне с изпълнителите, контрол върху качеството на ремонта, като всички тези отговорности не тревожат живущите. Формиране и поддръжка на ‘’Фонд ремонт и обновяване“ също е една от услугите, свързани с ремонтните дейности.

Едно от най-важните условия за разбирателство между хората е комуникацията като фирмата организира общи събирания. На тези събирания се съгласуват и събирането на месечните вноски, заплащане на такси за общите части на входа, като това позволява търговското дружество да налага управление на бюджета на входа.

При необходимост дружеството предлага и услугата да изготвя уведомителни писмени съобщения за изплащане на дължими задължения, като това е съобразено с изискванията на Граждански процесуален кодекс.

При желание на живеещите във входа се предлага и възможност за индивидуално договаряне за заплащане на консумативни разходи, което означава за всеки апартамент поотделно. 

Предлагаме на нашите клиенти широк спектър от програми и дейности по управлението и поддръжката на общите ви части, а след допълнително договаряне – и на други обекти.

В зависимост от Вашите предпочитания за оперативно управление и поддръжка на имуществото Ви, ще създадем за Вас индивидуален план, който съвпада с начина Ви на живот.

Идеята ни е да предложим на собствениците пакет услуги, спестявайки им време, стрес и разходи, тъй като добрата експлоатация и поддръжка на сградите повишава тяхната стойност.

Услугите, които можем да предложим, могат да се обобщят стандартно така:

1. Водене на Домовата книга и книгата за приходите и разходите, съгласно ЗУЕС.

2. Следене новостите и информиране на живущите относно вече извършеното вписване на етажната собственост в община Бургас.

3. Редовна комуникация с Етажната собственост, посещения на място при необходимост.

4. Изготвяне и предоставяне на индивидуален правилник за вътрешния ред на ЕС.

5. Организиране и провеждане на Общите събрания, според разпоредбите на ЗУЕС.

6. Организиране събирането на оферти, избора на изпълнител, договарянето и възлагането на ре­монта (при необходимост), следене за изпълнението му;

7. Управление на бюджета на входа; предлагане на размер на фонд „Ремонти“;

8. Събиране на ежемесечните вноски на живущите на определена дата чрез физически касиер или по банков път, като е възможно заплащането и на място в офиса на фирмата;

9. Заплащане на дължимите такси на входа – за електроенергия стълбище, поддръжка и електроенергия асансьор, почистване и др.;

10. Комуникация и координация на работата с доставчиците – електричество, почистване, асансьор и др.; предложение за сключване на договор за доставка на електроенергия от друг доставчик;

11. Предоставяне ежемесечно на таблица със събираемостта на месечните такси на етажната собственост и във всеки един момент при поискване;

12. Събиране на оферти и договаряне на рекламни площи на покривното пространство на ЕС, при възможност за такива;

13. Организиране и провеждане на всеки 12 месеца на планово Общо събрание на ЕС, изготвяне и предоставяне на подробен отчет за изминалия период и наличните парични средства;

14. Съхраняване и класифициране на всички платежни документи;

15. Осъществяване на контакт с неизрядните длъжници;

16. Съдействие и събиране на стари, легитимни задължения (такси, които са одобрени от Общото събрание за разходи и поддръжка на общите части) от некоректните платци в Етажната Собственост;

17. Изготвяне на покани за доброволно изпълнение относно неизрядни платци в Етажната собственост съгласно изискванията на Граждански процесуален кодекс и водене на заповедни производства по ГПК и изпълнителни дела срещу тях.

18. Изготвяне на обичайни жалби, протоколи и други документи до общината, полицията и други;

19. Организиране на техническа поддръжка на входа: ел. инсталация, ремонт или подмяна на брава, пощенски кутии, стъкла и други.

Гарантирано юридическо обслужване!