Услугите, които предоставя фирмата са свързани с цялостния живот на входа.

Първото нещо е воденето на домова книга, както и изготвяне на правилник на вътрешния ред. Това би осигурило спокойствие на живущите, че за всички важат еднакви правила.

Тъй като хигиената е изключително важна, фирмата осигурява и месечна санитарна поддръжка.

Също така ако има нужда от ремонт, фирмата планира ремонти, като това включва изготвяне или подбор на оферти, избор на оптималната оферта на изпълнител, договаряне с изпълнителите, контрол върху качеството на ремонта, като всички тези отговорности не тревожат живущите. Формиране и поддръжка на ‘’Фонд ремонт и обновяване“ също е една от услугите, свързани с ремонтните дейности.

Едно от най-важните условия за разбирателство между хората е комуникацията като фирмата организира общи събирания. На тези събирания се съгласуват и събирането на месечните вноски, заплащане на такси за общите части на входа, като това позволява търговското дружество да налага управление на бюджета на входа.

При необходимост дружеството предлага и услугата да изготвя уведомителни писмени съобщения за изплащане на дължими задължения, като това е съобразено с изискванията на Граждански процесуален кодекс.

При желание на живеещите във входа се предлага и възможност за индивидуално договаряне за заплащане на консумативни разходи, което означава за всеки апартамент поотделно. 

 

Предлагаме на нашите клиенти широк спектър от програми и дейности по управлението и поддръжката на общите ви части, а след допълнително договаряне – и на други обекти.

В зависимост от Вашите предпочитания за оперативно управление и поддръжка на имуществото Ви, ще създадем за Вас индивидуален план, който съвпада с начина Ви на живот.

Идеята ни е да предложим на собствениците пакет услуги, спестявайки им време, стрес и разходи, тъй като добрата експлоатация и поддръжка на сградите повишава тяхната стойност.

Услугите, които можем да предложим, могат да се обобщят стандартно така:

1. Водене на Домовата книга и книгата за приходите и разходите, съгласно ЗУЕС.

2. Следене новостите и информиране на живущите относно вече извършеното вписване на етажната собственост в община Бургас.

3. Редовна комуникация с Етажната собственост, посещения на място при необходимост.

4. Изготвяне и предоставяне на индивидуален правилник за вътрешния ред на ЕС.

5. Организиране и провеждане на Общите събрания, според разпоредбите на ЗУЕС.

6. Организиране събирането на оферти, избора на изпълнител, договарянето и възлагането на ре­монта (при необходимост), следене за изпълнението му;

7. Управление на бюджета на входа; предлагане на размер на фонд „Ремонти“;

8. Събиране на ежемесечните вноски на живущите на определена дата чрез физически касиер или по банков път, като е възможно заплащането и на място в офиса на фирмата;

9. Заплащане на дължимите такси на входа – за електроенергия стълбище, поддръжка и електроенергия асансьор, почистване и др.;

10. Комуникация и координация на работата с доставчиците – електричество, почистване, асансьор и др.; предложение за сключване на договор за доставка на електроенергия от друг доставчик;

11. Предоставяне ежемесечно на таблица със събираемостта на месечните такси на етажната собственост и във всеки един момент при поискване;

12. Събиране на оферти и договаряне на рекламни площи на покривното пространство на ЕС, при възможност за такива;

13. Организиране и провеждане на всеки 12 месеца на планово Общо събрание на ЕС, изготвяне и предоставяне на подробен отчет за изминалия период и наличните парични средства;

14. Съхраняване и класифициране на всички платежни документи;

15. Осъществяване на контакт с неизрядните длъжници;

16. Съдействие и събиране на стари, легитимни задължения (такси, които са одобрени от Общото събрание за разходи и поддръжка на общите части) от некоректните платци в Етажната Собственост;

17. Изготвяне на покани за доброволно изпълнение относно неизрядни платци в Етажната собственост съгласно изискванията на Граждански процесуален кодекс и водене на заповедни производства по ГПК и изпълнителни дела срещу тях.

18. Изготвяне на обичайни жалби, протоколи и други документи до общината, полицията и други;

19. Организиране на техническа поддръжка на входа: ел. инсталация, ремонт или подмяна на брава, пощенски кутии, стъкла и други.

 

Гарантирано юридическо обслужване!