ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В УЕБ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

С ПОДКРЕПАТА НА БЪЛГАРСКА УЕБ АСОЦИАЦИЯ

ОТНОСНО САЙТ НА

„АКРИТОС ТТ“ ООД – гр. Бургас

 1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „АКРИТОС ТТ“ ООД – гр. Бургас, наричано по-долу за кратко ДОСТАВЧИК, и потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяната от него услуги на информационното общество, наричани по-долу УСЛУГАТА.

 1. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: „АКРИТОС ТТ“ ООД – гр. Бургас.
 2. Седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Сливница 2А, ет.3.
 3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Бургас, ул. Сливница 2А, ет.3.
 4. Данни за кореспонденция: гр. Бургас, ул. Сливница 2А, ет.3.
 5. Вписване в публични регистри: В ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР, С ЕИК 147139164.
 6. Надзорни органи:
 7. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15

Тел.: 02/940 20 46

Факс: 02/940 36 40

E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт:www.cpdp.bg

 1. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6

Тел.: 02/980 25 24

Факс: 02/988 42 18

Гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 1. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност – няма.
 • ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 3.Услугата, предоставена от Доставчика на Ползвателя представлява предоставяне на информация по смисъла на Закона за електронната търговия. Основните характеристики на Услугата са следните:

Запознаване с дейността на дружеството; Информиране за адреса, на който се осъществява дейността; Предоставяне на контакти за връзка с дружеството; Информиране за тарифата, по която работи обичайно дружеството.

Чл. 4.Доставчикът предоставя, а Ползвателите използват Услугата, съгласно параметрите, обявени на страницата на Доставчика в Интернет.

 1. ЦЕНА НА УСЛУГАТА

Чл. 5. (1)Доставчикът предоставя Услугата срещу възнаграждение, дължимо от Ползвателя съгласно посочените параметри, определена индивидуално за всеки от Ползвателите, когато Услугата се предоставя възмездно.

(2)Информация за различните параметри на Услугата е достъпна на страницата на Доставчика в Интернет.

Чл. 6. (1)Ползвателят заплаща цената на Услугата съобразно определеното от Доставчика след проведен разговор и изготвена индивидуална оферта, когато Услугата се предоставя възмездно.

(2)Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез активиране на Услугата или чрез друго подходящо потвърждение.

 1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 7 (1)Настоящите общи условия се прилагат както към услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които не се изисква регистрация.

(2)За да използва Услугата, Ползвателят НЕ следва да въвежда никакви пароли или данни.

(3)При задаване на въпроси Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно следва да актуализира данните, посочени във въпроса си, в случай на промяна.

(4)В случай че за задаване на въпрос от Ползвателя се използва профил в уеб мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

Чл. 8. (1) Ползвателите използват интерфейса на Интернет страницата на Доставчика, за извършване на електронни изявления в отношенията помежду им.

(2)Договорът се сключва на български език.

(3)Договорът между Доставчика и Ползвателя е съобразен с настоящите общи условия, като се сключва винаги лично и в писмена форма, съобразно действащото законодателство.

(4)Страна по договора с Доставчика е Ползвателят на Услугата съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя, които следва да отговарят на данните, които при лична среща Ползвателят ще предостави на адвоката. За избягване на съмнение това са данните, вписани в документа за самоличност на Ползвателя, които предоставя на Доставчика.

(5) В случай, че Услугата се използва без извършване на регистрация от Ползвателите, договорът за използването й се счита за сключен от момента на първото й използване от Ползвателя. В този случай настоящите общи условия имат действия от момента на първото използване на услугата от Ползвателя до момента на преустановяване на използването й.

Чл. 9. (1)Ползвателят има право да използва Услугата добросъвестно и по предназначение.

(2)При използването на Услугата, Ползвателят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите ползватели.

(3)Ползвателят се задължава да не използва Услугата в противоречие с приложимото законодателство.

Чл. 10. Ползвателят осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Услугата и нейното управление.

Чл. 11. (1)С оглед повишаване качеството на Услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата.

(2)В случаите по ал. 1, Доставчикът е задължен своевременно да възстанови предоставянето на услугата след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.

Чл. 12. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2)От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрация.

Чл. 13. Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на Услугата, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от твърдените от него обстоятелства и лични данни.

 1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 14. (1)Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели на услугата.

(2)Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14 – дневен срок, че ги отхвърля.

(3)Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка със задаваните въпроси и ползваната информация, публикувана на адреса на Доставчика, представляват авторски текст, който не може да се ползва, копира и разпространява без знанието и изричното писмено съгласие на Доставчика. Ползвателят на Услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

(4)Ползвателите, които използват Услугата, приемат новите общи условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомление за промяната.

 • ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 15. Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:

 • С изтичане на срока на договора, след неговото изпълнение;
 • При прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • По взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • Едностранно с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • При изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • В случаите по чл. 9, ал. 3 от тези общи условия;

Чл. 16. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството на Република България и общоприетите нравствени норми.

 • ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 17. Евентуалната недействителност на някои от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 18. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 19. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 20. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 01.03.2018 г.